Masz pytania? Skontaktuj się

ikona dzwoniącego telefonu przedstawiająca wydobywający się z niego dźwięk 52 397 22 00


Deklaracja dostępności

separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa


Deklaracja dostępności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: mzkchojnice.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.04.2016r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.10.2020r.
 

Strona internetowa www.mzkchojnice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, czyli standardem WCAG 2.1 AA.

Na dzień 06.11.2020r następujące elementy są niezgodne z wytycznymi :

- częściowo brakuje opisów zdjęć oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
- na niektórych stronach występuje brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
- kontrast pomiędzy tekstem a tłem może nie spełniać wymogów standardu w poziomie AA
- do zaznaczenia niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
- elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany wielkości czcionki
- nie można zmienić odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
- niektóre informacje zostały przedstawione jedynie w formie graficznej
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, Word, Excel, PowerPoint mogą nie być dostępne w całości cyfrowo,
- załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i rozmiaru pliku.

Trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej do standardu WCAG 2.1 poziom AA.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 06.11.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie audytu strony internetowej www.mzkchojnice.pl przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach
ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice
tel. 052 397 6511-12
E-mail: sekretariat@mzkchojnice.pl;   mzk@mzkchojnice.pl.
strona internetowa: https://www.mzkchojnice.pl/
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Knitter, mzk@mzkchojnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523972200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna :

ul. Angowicka 53, 89-600 Chojnice,
Główne weście do budynku administracyjnego znajduje się z boku budynku przy stacji paliw. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Dla osób na wózkach dostęp jest od prawej strony, od strony lewej są dwie schody  Na parterze znajduje się pomieszczenie dyspozytorni czynne całodobowo, toalety oraz pokój kierowców. Pozostałe biura i pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze, na które można dostać się tylko schodami. W razie potrzeby udzielenia jakiś informacji lub załatwienia problemu dla interesanta (klienta) dyspozytor jest upoważniony do pełnej obsługi osoby zainteresowanej. Można również korzystać z wcześniejszego umówienia się na wizytę lub załatwienia problemu drogą elektroniczną lub telefoniczną.  
W budynku żadna toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem przy stacji paliw wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące
W budynku nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Dostępność architektoniczna pojazdów

100 % taboru jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych (niskopodłogowe, przyklęk, lub rampa do załadunku osób).
24% taboru posiada system informacji pasażerskiej z informacją głośnomówiącą dla osób niedowidzących oraz przycisku stop w alfabecie brajla i wyświetlacza wewnętrznego dla osób głuchoniemych.


separator wraz z obrazkami drzew, samochodu i autobusa
© 2023 Miejski Zakład Komunikacji. Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: inpero.pl